FireAnt

Bạc Micro

Hàng hoá giao dịch

Bạc micro COMEX

Mã hàng hóa

SIL

Độ lớn hợp đồng

1,000 troy ounce / lot

Đơn vị giao dịch

USD / troy ounce

Thời gian giao dịch

Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

Bước giá

0.005 USD / troy ounce

Tháng đáo hạn

Theo quy định của MXV

Ngày thông báo đầu tiên

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

Theo quy định của MXV

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

Hàng hóa