FireAnt

Lúa Mì Kansas

Hàng hóa giao dịch

Lúa mì Kansas CBOT

Mã hàng hóa

KWE

Độ lớn hợp đồng

5 000 giạ / lot

Đơn vị yết giá

cent / giạ

Bước giá

0.25 cent / giạ

Tháng đáo hạn

Tháng 3, 5, 7, 9, 12

Giờ giao dịch

Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:45 (ngày hôm sau)

Ngày đăng ký giao nhận

Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn

Ký quỹ

Theo quy định của MXV từng thời điểm

Biên độ vị thế

Theo quy định của MXV từng thời điểm

Biên độ giá

Giới hạn giá ban đầu

Giới hạn giá mở rộng

$0.70/giạ

$1.05/giạ

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Lúa mì Kansas loại 1, loại 2