FireAnt

Dầu Đậu Tương

Hàng hóa giao dịch 

Dầu đậu tương CBOT 

Mã hàng hóa 

ZLE 

Độ lớn hợp đồng 

60 000 pound / Lot 

Đơn vị yết giá 

cent / pound 

Thời gian giao dịch 

Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

Bước giá 

0.01 cent /pound 

Tháng đáo hạn 

Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12.  

Ngày đăng ký giao nhận 

Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên 

Ngày thông báo đầu tiên 

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn 

Ngày giao dịch cuối cùng 

Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn 

Ký quỹ 

Theo quy định của MXV 

Giới hạn vị thế 

Theo quy định của MXV 

Biên độ giá 

Giới hạn giá ban đầu 

Giới hạn giá mở rộng 

$0.050/pound 

$0.075/pound 

Phương thức thanh toán 

Giao nhận vật chất 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Dầu đậu tương theo tiêu chuẩn của CBOT